Loading

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN HERSTELLINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – BESTEK

Onze bestekken zijn niet bindend maar worden uitsluitend ter indicatie verstrekt, onder voorbehoud van prijsaanpassingen die steunen op de kostprijs van materialen, onderdelen en arbeid. De klant verbindt zich ertoe de demontage-en montagekosten te dragen die nodig zijn voor het opstellen van het bestek, evenals de vaste kosten die aan het opstellen van een bestek verbonden zijn. Als tijdens uitvoering van de herstellingswerken zou blijken dat andere herstellingen en leveringen noodzakelijk zijn dan die welke in het bestek zijn beschreven, dan zal hiervan een afzonderlijk bestek worden opgesteld als het bedrag voor de bijkomende werken en leveringen meer dan 10 % van het reeds gemaakte bestek bedraagt. De kosten voor pechverhelping en het naar onze werkplaatsen slepen van het voertuig zijn niet in het bestek inbegrepen. Bij aanvaarding van het bestek dient de klant aan de hersteller, als die daarom vraagt, een voorschot te betalen ter waarde van één derde van het bedrag. De eigenaar van een voertuig die zijn voertuig bij ons laat voor het opstellen van een bestek na ongeval, geeft ons het recht om in zijn naam te spreken en een schikking te treffen met de experts van de verzekeringsmaatschappijen.

Artikel 2 – TERMIJNEN

De uitvoeringstermijnen gelden uitsluitend ter indicatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de termijnen. Een eventuele overschrijding is geen grond voor het vorderen van een vergoeding voor gebruiksderving of laattijdige uitvoering.

Artikel 3 – TOEBEHOREN – BRANDSTOF

Voor accessoires en toestellen die aan het voertuig zijn bevestigd, en voorwerpen die aan ons magazijn zijn toevertrouwd, zijn wij slechts aansprakelijk na het opmaken van een staat. Hetzelfde geldt voor de brandstof die bij het aanmelden van het voertuig in de werkplaats wordt geregistreerd. In geval van diefstal is verhaal tegen onze verantwoordelijke uitsluitend mogelijk op grond van bovengenoemde voorwaarden.

Artikel 4 – OPHALING

Het toesturen van de factuur geldt als terbeschikkingstelling van het afgewerkte voertuig. Als het voertuig niet binnen vijf dagen wordt afgehaald, na versturing van een aangetekend schrijven aan zijn eigenaar, dat als ingebrekestelling geldt, zal het voertuig als gestald worden beschouwd en wordt er een huurprijs van standplaats aangerekend die voor personenwagens €4 per dag bedraagt. Voor bedrijfsvoertuigen wordt deze prijs verhoogd volgens hun afmetingen. Elke begonnen maand geldt als volledige maand. Dezelfde standplaatskosten worden aangerekend volgens dezelfde modaliteiten, als de klant na verzending van het bestek niet binnen acht dagen zijn akkoord voor herstelling geeft. Voertuigen die na herstelling naar de klant worden vervoerd of gereden, reizen uitsluitend op gevaar en risico van de ontvanger.

Artikel 5 – VERVANGEN ONDERDELEN

Onderdelen die wegens beschadiging of slijtage vervangen moeten worden, worden geacht door de klant te zijn afgeschreven en worden afgevoerd zonder dat de klant ze bij ophaling van zijn voertuig kan opeisen. Klanten die de vervangen onderdelen bij oplevering van het voertuig wensen te ontvangen, kunnen deze wens kenbaar maken. Zij moeten dit echter doen bij ondertekening van de herstellingsorder, zo niet kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet honoreren van deze wens.

Artikel 6 – BETALING – PRIJZEN

Onze herstellingen zijn contant betaalbaar bij ophaling van het voertuig of, voor klanten die hiervoor de toestemming hebben gekregen, uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de factuur. Arbeid wordt aangerekend volgens het uurtarief dat in onze lokalen is uitgehangen. Voor bepaalde werkzaamheden gelden evenwel vaste prijzen. De geleverde onderdelen en materialen worden aangerekend volgens de prijzen geldend op het ogenblik van facturatie. De verzekeringsmaatschappijen hebben geen enkele rechtsbinding met ons. Bij herstellingen ingevolge een ongeval dat door een verzekering wordt gedekt, blijft de klant dan ook als enige verantwoordelijk voor de betaling van de uitgevoerde werken. Deze betaling dient, zoals gezegd, contant te gebeuren bij ophaling van het voertuig. Bij laattijdige betaling zal als schadevergoeding een vaste vergoeding worden gevorderd van 20% van het factuurbedrag met een minimum van €12.39, evenals verwijlintresten naar rato van 12% op jaarbasis, te rekenen vanaf de datum van verzending van de factuur in overeenstemming met artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 – KLACHTEN

Alle klachten in verband met de verdwijning van goederen of andere betwistingen moeten bij afhaling van het voertuig aan de directie worden gemeld. Voor alle andere belastingen in verband met de goede uitvoering van de gevraagde werken moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte brengen en ons in staat stellen alle nuttige vaststellingen te doen. Vijf dagen na verzending van de factuur of na afhaling van het voertuig kunnen geen klachten meer worden aanvaard. Demontage van het onderdeel of orgaan, zonder dat wij daarbij aanwezig waren, ontslaat ons van elke aansprakelijkheid. Werken uitgevoerd buiten onze werkplaats worden nooit aanvaard. In geen geval kan de klant een vergoeding voor gebruiksderving vorderen, om welke reden ook.

Artikel 8 – PROEFRITTEN

Proefritten die nodig zijn voor de al dan niet door de klant gevraagde werken gebeuren op gevaar en risico van de eigenaar van het voertuig. Bij een schadegeval opgelopen in verband met het autoverkeer, ongeacht of het gaat om een ongeval, diefstal of brand, moet de verzekering van de eigenaar van het voertuig tussenkomen. De eigenaar moet in dat geval, voor wat de aansprakelijkheid tegenover derden en eventueel de materiële schade betreft, binnen de gebruikelijke termijnen de nodige aangiften bij zijn verzekeringsmaatschappij indienen.

Artikel 10 – HERSTELLINGSWAARBORG

De herstellingen die in onze werkplaats worden uitgevoerd genieten een waarborg van één jaar, te rekenen vanaf de datum dat het herstelde voertuig is geleverd. Deze waarborg geldt niet voor onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn. De waarborg omvat de levering van reserveonderdelen en de arbeid die voor het monteren en demonteren ervan noodzakelijk is.

Artikel 11 – GESCHILLEN

Ongeacht de gekozen betalingswijze, aanvaarding van vereffening of plaats van levering, zijn voor het beslechten van geschillen alleen de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de bedrijfszetel van de hersteller gevestigd is.